ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนา และปรับปรุง ประสิทธิภาพรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0