ระชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ครั้งที่ 1/2567