การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SEP for SDGs) และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา