ร่วมติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน