ร่วมตรวจสอบและลงพื้นที่ี่ที่จะใช้ก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ฯงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568