ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พ.ศ.2566

ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนดำเนินการกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องใช้และปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เชื่อมโยงถึงกันได้ มีความมั่นคงปลอดภัยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อส่งเสริมให้การทำงานและการให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้กับผู้มาติดต่อราชการและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังหัดทราบโดยทั่วกัน