รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์