ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (วิทยฐานะ)

เรื่อง ผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2 321 KB 59