ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค