ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2566

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์