ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 5 /2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 5 /2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์