รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 3/2566

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00
ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ3-2566 184 KB 58