ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

“รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร”

วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”