ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 9 hours ago

"วันเข้าพรรษา"

21 กรกฎาคม 2567 ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย หรือที่เรียกกันว่า "จำพรรษา"

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 23 hours ago

🟠วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
.
🟠ในเมื่อวันนี้ของทุก ๆ ปี เวียนมาถึงพุทธศาสนิกชน จึงนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษ และ พุทธศาสนิกชนในที่บางแห่ง ยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่า "วันพระสงฆ์" ก็มี อาสาฬหะ คือ เดือน ๘ อาสาฬหบูชา คือ การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ความสำคัญ ของวันเพ็ญเดือน ๘ นี้ มีอยู่อย่างไร จะได้นำพุทธประวัติตอนหนึ่งมาเล่าต่อไปนี้ นับแต่วันที่สมเด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ คือ ในวันเพ็ญเดือน ๖ พระองค์ประทับเสวยวิ มุตติสุขในบริเวณโพธิมัณฑ์นั้น ตลอด ๗ สัปดาห์ คือ
.
- สัปดาห์ที่ ๑ คงประทับอยู่ที่ควงไม้อสัตถะอันเป็นไม้มหาโพธิ์ เพราะเป็นที่ตรัสรู้ ทรงใช้ เวลาพิจรณาปฏิจจสมุปปาทธรรมทบทวนอยู่ตลอด ๗ วัน
.
- สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จไปทางทิศอีสานของต้นโพธิ์ ประทับยืนกลางแจ้งเพ่งดูไม้มหาโพธิ์โดย ไม่กระพริบพระเนตรอยู่ในที่แห่งเดียวจนตลอด ๗ วัน ที่ที่ประทับยืนนั้นปรากฎเรียกในภายหลังว่า "อนิสิมสสเจดีย์"
.
- สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จไปประทับอยู่ในที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิสสเจดีย์ กับต้นมหาโพธิ์แล้วทรง จงกรมอยู่ ณ ที่ตรงนั้นตลอด ๗ วัน ซึ่งต่อมาเรียกที่ตรงนั้นว่า "จงกรมเจดีย์"
.
- สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปทางทิศพายัพของต้นมหาโพธิ์ ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิ ธรรมอยู่ตลอด ๗ วัน ที่ประทับขัดสมาธิเพชร ต่อมาเรียกว่า"รัตนฆรเจดีย์"
.
- สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศบูรพาของต้นมหาโพธิ์ประทับที่ควงไม้ไทรชื่ออชาปาลนิโครธ อยู่ ตลอด ๗ วัน ในระหว่างนั้น ทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งทูลถามในเรื่องความเป็นพราหมณ์
.
- สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จไปทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ ประทับที่ควงไม้จิกเสวยวิมุตติสุขอยู่ ตลอด ๗ วัน ฝนตกพรำตลอดเวลา พญานาคมาวงขดล้อมพระองค์และแผ่พังพานบังฝนให้พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานสรรเสริญความสงัดและความไม่เบียดเบียนกันว่าเป็นสุบในโลก
.
- สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จย้ายสถานที่ไปทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์ ประทับที่ควงไม้เกดเสวยวิมุตติ สุขตลอด ๗ วัน มีพาณิช ๒ คน ชื่อ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะเดินทางจากอุกกลชนบทมาถึงที่นั้น ได้เห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ จึงนำข้าวสัตตุผงข้าวสัตตุก้อน ซึ่งเป็นเสบียงกรังของตนเข้าไปถวายพระองค์ทรงรับเสวยเสร็จแล้ว สองพาณิชก็ประกาศตนเป็นอุบาสก นับเป็นอุบาสกคู่แรกในประวัติกาลทรงพิจารณาสัตว์โลกเมื่อล่วงสัปดาห์ที่ ๗ แล้ว พระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ไทรชื่ออชาปาลนิโครธอีก ทรงคำนึงว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ ลึกซึ้งมาก ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม จีงท้อพระทัยที่สอนสัตว์ แต่อาศัยพระกรุณาเป็นที่ตั้ง ทรงเล็งเห็นว่าโลกนี้ผู้ที่พอจะรู้ตามได้ก็คงมี ตอนนี้แสดงถึงบุคคล ๔ เหล่า เปรียบกับดอกบัว ๔ ประเภท คือ
.
๑. อุคฆฏิตัญญู ได้แก่ ผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่มีผู้สอนสั่ง สอนเปรียบเทียบ เหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว พร้อมที่จะบานในเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์ในวันนั้น
.
๒. วิปจิตัญญู ได้แก่ ผู้ที่สามารถจะรู้ธรรมวิเศษได้ ต่อเมื่อท่านขยายความย่อให้พิสดารออกไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำ จักบานในวันรุ่งขี้น
.
๓. เนยยะ ได้แก่ ผู้ที่พากเพียรพยายาม ฟัง คิด ถาม ท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้ง จึงได้รู้ธรรม วิเศษ เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำ ได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำ แต่จะโผล่แล้วบานขี้นในวันต่อๆ ไป
.
๔. ปทปรมะ ได้แก่ ผู้ที่แม้ฟัง คิด ถาม ท่อง แล้วก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้ เปรียบเหมือน ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปือกตม รังแต่จะเป็นภักษาหารแห่งปลาและเต่า เมื่อเล็งเห็นเหตุนี้ จึงตกลงพระทัยจะสอน ทรงนึกถึงผู้ที่ควรโปรดก่อนคือ อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส ท่านเหล่านี้ก็หาบุญไม่เสียแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ปัญจวัคคีย์ จีงทรงตัดสินพระทัยว่า ควรโปรดปัญจวัคคีย์ก่อน แล้วก็เสด็จออกเดินไปจากควงไม้ไทรนั้น มุ่งพระพักตร์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี การที่เสด็จเดินทางจากตำบลพระศรีมหาโพธิ์ จนกระทั่งถึงกรุงพาราณสีเช่นนี้ แสดงให้เห็น เพระวิริยอุตสาหะอันแรงกล้าเป็นการตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกอย่างแทัจริง หนทางระหว่างตำบลพระศรีมหาโพธิ์ถึงพาราณสีนั้น ในปัจจุบัน ถ้าไปทางรถไฟก็เป็นเวลา ๗-๘ชั่วโมง การเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า อาจใช้เวลาตั้งหลายวัน แต่ปรากฏว่าพอตอนเย็นขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะนั้นเอง
.
🟠พระพุทธองค์ก็เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันเป็นที่อยู่แห่งปัจจวัคคีย์พอเสด็จ เข้าราวป่าพวกปัญจจวัคคีย์นั้นได้เห็นจึงนัดหมายกันว่า จะไม่ไหว้ ไม่ลุกรับ และไม่รับบาตรจีวรจะตั้งไว้ให้เพียงอาสนะเท่านั้น เพราะเข้าใจว่าพระองค์ กลายเป็นคนมีความมักมากหมดความเพียรเสียแล้ว พอพระองค์เสด็จถึง ต่างก็พูดกับพระองค์โดยไม่เคารพพระองค์ตรัสห้ามและทรงบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมสั่งสอนให้ฟังพราหมณ์ทั้ง ๕ ก็พากันคัดค้านลำเลิกด้วยถ้อยคำต่างๆ ที่สุดพระองค์จึงทรงแจงเตือนให้รำลึกว่า พระองค์เคยกล่าวเช่นนี้มาในหนหลังบ้างหรือ พราหมณ์ทั้ง๕ ระลึกได้ ต่างก็สงบตั้งใจฟังธรรมทันที
.
ค่ำวันนั้น พระองค์ประทับแรมอยู่กับพราหมณ์ทั้ง ๕ รุ่งขี้นวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะ พระองค์ทรงเริ่มแสดงธัมมะ-จักกัปปวัตตนสูตร นับเป็นเทศนากัณฑ์แรกโปรดปัญจวัคคีย์นั้น โดยใจความคือทรงยกที่สุด ๒ ฝ่าย ได้แก่ การประกอบตนให้ลำบากด้วยการทรมานกาย และการไม่ประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามสุข ทั้ง ๒ นี้นับว่า เป็นของเลวทราม ไม่ควรเสพเฉพาะทางสายกลางเท่านั้น เป็นข้อปฏิบัติที่สมควร แล้วทรงแสดงทางสายกลางคือ อริยมรรค ๘ ประการ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
.
🟠สรุปด้วยอริยสัจ ๔ ได้แก่
๑. ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
๒. สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธความดับทุกข์
๔. มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
.
ชี้ให้เห็นโดยปริวรรตและอาการต่าง ๆ ว่า เมื่อรู้แล้วอาจยืนยันได้ว่า ตรัสรู้โดยชอบถึงความ หลุดพ้นและสุดชาติสุดภพแน่นอนขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนี้อยู่ท่านโกณฑัญญะได้ส่องญาณไปตามจนเกิด "ธรรมจักษุ" คือดวงตาเห็นธรรมขึ้นทางปัญญาพระองค์ทรงทราบจึงเปล่งพระอุทานว่า "อัญญสิๆ""อัญญสิๆ"(โกณฑัญญะรู้แล้วๆ)เพราะพระองค์ทรงอุทานนี้ภายหลังท่านโกณฑัญญะจึงได้นามใหม่ว่า "อัญญาโกณฑัญญะ" แต่นั้นก็ทูลขอบรรพชาพระองค์ประทานอนุญาตด้วยเอหิภิขุอุปสัมปทาน นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาที่บวชตามพระพุทธองค์ ตามพุทธประวัติที่เล่ามานี้ จะเห็นว่า วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญ คือ
.
๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา
๒. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ
๓. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น
๔. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ
.
🟠การถือปฏิบัติวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทย
พิธีวันอาสาฬหบูชาเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรี ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้น อีกวันหนึ่ง คือ วันธรรมจักร หรือวันอาสาฬหบูชา ด้วยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร คณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมา โดยออกเป็นประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง กำหนดวันสำคัญทางศาสนา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑ และในวันเดียวกันนั้นได้มีประกาศสำนักสังฆนายก กำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกัน กล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา ๑ สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัด คนวัดช่วยกันปัดกวาด ปูลาดอาสนะ จัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวัน ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติ เวลาค่ำให้ภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ หรือพระเจดีย์ จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณ
.
ครั้นแล้วให้ภิกษุสามเณรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัยทำวัตรค่ำแล้วสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จบแล้วให้อุบาสก อุบาสิกาทำวัตรค่ำต่อจากนั้น ให้พระสังฆเถระแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วให้พระภิกษุสามเณรสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทำนองสรภัญญะเพื่อเจริญศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนจบแล้วให้เป็นโอกาสของพุทธศาสนิกชนเจริญภาวนามัยกุศล มีสวดมนต์สนทนาธรรม บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนา เป็นต้น ตามควรแก่อัธยาศัยให้ใช้เวลาทำพิธีอาสาฬหบูชาไม่เกิน เวลา ๒๔.๐๐ น. และได้มีการทำพิธีอาสาฬหบูชาอย่างกว้างขวาง นับแต่นั้นมาทางราชการได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการชักธงชาติ ถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ด้วย
.
เมื่อวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงในวันเดียวกันได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในรอบปี คือ เวียนมาบรรจบในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาเดือน ๘ ของไทยเรา ชาวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีสักการบูชา การประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาแบ่งออกเป็น ๓ พิธีคือ
๑.พิธีหลวง (พระราชพิธี)
๒. พิธีราษฎร์ (พิธีของประชาชนทั่วไป)
๓. พิธีของพระสงฆ์ (คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้)
.
การประกอบพิธีและบทสวดมนต์ในวันอาสาฬหบูชาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา
.
บรรณานุกรม
๑. จ. เปรียญ. ประเพณีและพิธีมงคลไทย. ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๘ กรุงเทพ ฯ.
๒. สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดี. โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้า.๒๕๓๖ กรุงเทพ ฯ.
๓. สุเมธ เมธาวิทยกุล. สังกัปพิธีกรรม. พริ้นติ้ง เฮ้า. ๒๕๓๒ . กรุงเทพ ฯ.
๔. แสงฉาย อนงคาราม. อานิสงค์จากพระไตรปิฎก. ส. ธรรมภักดี. กรุงเทพ ฯ.
๕. ประพันธ์ กุลวินิจฉัย เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มจร กรุงเทพ ฯ.
.
ที่มา : www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3397

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 3 hours ago

สพม.สุรินทร์ ขอเชิญชวน สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ส่งทีมนักเรียน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาทีผ่านทาง TikTok กับโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า ในหัวข้อ How To Say No To Yaba? ลงทะเบียนก่อน จองสิทธิ์ตอนนี้ ที่ www.besmartsaynotodrugs.com/rules ส่งคลิปตาม ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 ที่ besmartsaynotodrugs.com ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน จะได้รับใบเกียรติบัตร (เข้าร่วมกิจกรรม) ส่ง (ทีม 2-5 คน ส่งกี่ทีมก็ได้ ห้ามซ้ำนักเรียน แต่ครูที่ปรึกษาอยู่ได้หลายทีม)….
โครงการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ผู้ที่ผ่านรอบระดับอำเภอในครั้งนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอจากเหล่า Influencers ของโครงการฯ เพื่อต่อยอดทักษะการทำคลิปที่ดีขึ้นได้
ทีมชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND)

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 23 hours ago

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(19 กรกฎาคม 2567) นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และให้เกียรติกล่าวคำนิยม ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

เครดิตภาพและข้อมูล: นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สุรินทร์

www.secondarysurin.go.th/2024/07/19/โรงเรียนสุรินทร์ราชมงค/

#สพมสุรินทร์ #ติดตามประเมิน5 #โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 32 minutes ago

🔻🔻ขอเชิญร่วมกิจกรรมและส่งผลงาน 🔺🔺 🗓️ งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานนิทรรศการออนไลน์ OBEC Fa

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 3 hours ago

9 แนวทางสู่การเป็น #SmartPR
#ทีมประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

1 Correct
ข้อมูลที่เผยแพร่ ต้องถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณค่า

2 Digital Tools
เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เหมาะสม กับแต่ละแพลตฟอร์ม

3 Communicate
สื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชน

4 Social Listening
ให้ความสำคัญ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากสังคม

5 Influencer
ดึงผู้นำทางความคิด เข้ามาสนับสนุนการทำงานประชาสัมพันธ์

6 Integrated Communication
เน้นสื่อสารแบบบูรณาการ ด้วยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

7 Crisis Management
จัดระบบการบริหารในสภาวะวิกฤต เพื่อทำงานเชิงรุก พร้อมรับมือกับทุกปัญหา

8 Measure and Evaluate
วัดและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้วยข้อมูล สถิติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์

9 Multi-skill
ทำงานได้หลากหลายทักษะ ในการผลิตคอนเทนต์ และสื่อประชาสัมพันธ์

สโลแกนทีมประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ
"สื่อสาร ฉับไว ทันสมัย สไตล์ SmartPR"

--
*ข้อสรุปจากการฝึกอบรม Smart PR กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สรุปโดย กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2024

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 13 hours ago

รร. สิรินธร รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(18 กรกฎาคม 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววิภาพร ชิณะแขว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และให้เกียรติกล่าวคำนิยม ณ โรงเรียนสิรินธร

เครดิตภาพและข้อมูล: นางสาวขวัญนภา จารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สุรินทร์

www.secondarysurin.go.th/2024/07/18/รร-สิรินธร-รับการประเมิ/

#สพมสุรินทร์ #โรงเรียนสิรินธร #ประเมินคุณภาพภายนอก5 #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 13 hours ago

มัธยมทับทิมสยาม 04 รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(18 กรกฎาคม 2567) เวลา 08.30 น. เช้านี้ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรมีนตา เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพุทธะไชย ห่วงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ (องค์การมหาชน) และให้เกียรติกล่าวคำนิยม ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04

เครดิตภาพและข้อมูล: นางรมีนตา เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สุรินทร์

www.secondarysurin.go.th/2024/07/18/มัธยมทับทิมสยาม-04-รับการ/

#สพมสุรินทร์ #โรงเรียนทับทิมสยาม04 #ประเมินคุณภาพภายนอก5 #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 13 hours ago

ผอ. ชื่นชม “ห้องน้ำสะอาด”

(17 กรกฎาคม 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชั้นเรียนของโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วานนี้ โดยได้เขียนลายเซ็นต์ชื่อลงบนป้าย “สุขาดี มีความสุข” ของโรงเรียน พร้อมชื่นชม “ห้องน้ำสะอาด” ในโอกาสดังกล่าวมีแกนนำสภานักเรียน คณะครู และผู้อำนวยการโรงเรียน นำพาเดินชมบริบทของโรงเรียน และเข้านิเทศชั้นเรียน

ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จึงได้ร่วมรับฟังการสรุปสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนศึกษานิเทศก์จาก สพม. สุรินทร์ ที่ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ตามลำดับ

เครดิตภาพและข้อมูล: นางสาวขวัญนภา จารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สุรินทร์

www.secondarysurin.go.th/2024/07/18/ผอ-ชื่นชม-ห้องน้ำสะอาด/

#สพมสุรินทร์ #โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม #สุขาดีมีความสุข #นิเทศติดตาม #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 13 hours ago

ภาพกิจกรรม: โรงเรียนโชคเพชรพิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1/2567

(17 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.30 น. ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการนิเทศ การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียน โชคเพชรพิทยา

ต่อมาในเวลา 11.30 น. ได้ร่วมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุรินทร์

เครดิตภาพและข้อมูล: นางสาวขวัญนภา จารัตน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สุรินทร์

www.secondarysurin.go.th/2024/07/18/ภาพกิจกรรม-โรงเรียนโชคเ/

#สพมสุรินทร์ #โรงเรียนโชคเพชรพิทยา #นิเทศติดตาม #การศึกษา #สพฐ