รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์