ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 7 /2567

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่ 7 /2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ7-2567 16 MB 38