วาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 3/2567

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สัญจร

ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมศรีสัมพันธ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์