ปริญญาเขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยวิธีการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

  • ข้อที่ 1. เราจะร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  • ข้อที่ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน
  • ข้อที่ 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต

ระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล