ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาสุรินทร์ เ

เรื่องการขึ้นบัญชีและการยากเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน