อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว9 /2564)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ได้รับการอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว9 /2564)

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้ง ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
  3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ