รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่1/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่1/2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00น.

ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์