ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ (สัญจร) ครั้งที่ 1/2566

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ (สัญจร)

ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุม 30 ปี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์