การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์

การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์ ช่องทางการรายงานดัง URL : bit.ly/Textbook65 ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1-หนังสือราชการ 205 KB 33
pdf 2-สิ่งที่แนบ(นส.สพฐ) 120 KB 27