การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (การย้ายกรณีปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แจ้ง รร.ในสังกัด