แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลําบาก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔(เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ