เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นฐาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยการบริหารแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นฐาน
ผู้วิจัย นางสุเนตร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565