ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดตำส้มตำลีลา,Folk Song,และ Cover Dance

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดตำส้มตำลีลา,Folk Song,และ Cover Dance  ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ25650803_102334_9216