แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.สุรินทร์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1-หนังสือราชการ 69 KB 34
pdf 2-บัญชีจัดสรร 2 MB 35