การจัดสรรโอนงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ งบดำเนินงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1-หนังสือราชการ 82 KB 41
pdf 2-เอกสารแนบ 3 MB 35