แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการดําเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบคลุมการดําเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงเห็นควรปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ ลักษณะการใช้งบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1-หนังสือแจ้ง 92 KB 43
pdf 2-เอกสารแนบ 1 302 KB 51
pdf 3-เอกสารแนบ 2 1 MB 34