การสนับสนุนงบประมาณจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อนำผลงานนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไปนั้น

            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้จัดส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ โดยจัดทำเอกสารอธิบายรายละเอียดของนวัตกรรม และคลิปวิดีโอประกอบ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที จัดส่งทางอีเมลล์ covid19@dlthailand.com ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อโรงเรียน แต่ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน/โรงเรียน พร้อมส่งไฟล์ Pdf และลิ้งค์วิดีโอ หรือ QR Code มาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรและรวบรวมเป็นคลังสื่อนวัตกรรมต้นแบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ดาวน์โหลดหนังสือราชการ การสนับสนุนงบประมาณจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
164 KB 48