ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  เลขที่ 197 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์  044-069-660 โทรสาร 044-069-660
➡ (กด1) กลุ่มอำนวยการ
➡ (กด2) กลุ่มนโยบายและแผน
➡ (กด3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
➡ (กด4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
➡ (กด5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
➡ (กด6) กลุ่มพัฒนาและบุคลากรฯ
➡ (กด7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
➡ (กด8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
➡ (กด9) กลุ่มกฎหมายและคดี
➡ (กด10) หน่วยตรวจสอบภายใน
➡ (กด10) งานเลขานุการผู้บริหาร

เว็บไซด์ https://www.secondarysurin.go.th
อีเมล์ : saraban_spmsurin@secondary33.go.thOnline User :
2
Today's Visits :  956
Total Visits :  26562