กรอบแนวความคิดการทำงานของ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักในการบริหารจัดการงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแนวทางของการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลัก PDCA เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.เ […]

» Read more